خط کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی

  1. در بند قوطی اتو ماتیک
  2. نوار انتقال قوطی
  3. میز ترافیک
  4. اتو کلاو استریل
  5. اگزاست سه پاس
  6. پر کن ۱۸ نازل با ۲ سایز
  7. دستگاه بلانچر شستشو
  8. بلانچر پخت اولیه