بسته بندی

۱) دستگاه بسته بندی گرانولی چهار توزین

دستگاه بسته بندی چهار توزین
دستگاه بسته بندی چهار توزین

۲) دستگاه بسته بندی گرانولی حجمی

 

دستگاه بسته بندی گرانولی حجمی
دستگاه بسته بندی گرانولی حجمی

۳) دستگاه بسته بندی گرانولی ده توزین

دستگاه بسته بندی ده توزین
دستگاه بسته بندی ده توزین

۴) دستگاه بسته بندی پودری

دستگاه بسته بندی پودری
دستگاه بسته بندی پودری